Ngày 27/10/2017 tập huấn smas tại hội trường PGD

- Tập huấn phần mềm quản lý nhà trường.